Šola podjetništva - IZBERI SKLOP

Podatki o dogodku:

Kraj:
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, Ljubljana, Učilnica OZS

Datum in ura:
24.4.2018, 9:00 - 14:30

Kategorija:
Izobraževanja

Cena:Opis dogodka:

Strokovno izobraževanje po sklopih!

Opis programa:

Trajanje seminarja po sklopih: 3-4 šolske ure / sklop
Trajanje Šole podjetništva v celoti: 19 šolskih ur - skupaj 6 sklopov


Prijava je ŠE VEDNO MOGOČA, in sicer na preostala sklopa: 5. in 6 sklop

Četudi se odločite udeležiti le enega ali več sklopov Šole podjetništva opravite spletno prijavo, ki je enaka prijavi na celotni program in nas hkrati o vaši odločitvi obvestite po e-pošti. Po e-pošti na naslov jana.golic@ozs.si nam sporočite posebej na katere sklope se prijavljate in temu primerno nižja bo tudi višina kotizacije, ki vam jo bomo sporočili na vaš elektronski naslov (glej spodaj).


Vsebina seminarja po sklopih

1. Sklop
ABC DELOVNOPRAVNE ZAKONODAJE
Predavatelj: Dušan Bavec, svetovalec specialist za delovno pravo in socialno varnost
 • Katere osebe in s kakšno pogodbo mi lahko pomagajo pri mojem delu, ne da jih zaposlim (podjemna pogodba, upokojenska pogodba, pomoč sorodnikov…)?
 • Finančne vzpodbude za delodajalce pri novem zaposlovanju.
 • Obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi
 • Obveznosti pogodbenih strank
 • Posebne oblike pogodb o zaposlitvi (določen čas, nedoločen čas, s krajšim delovnim časom, delo na domu ipd.)
 • Značilnosti kolektivnih pogodb
 • Fleksibilne oblike zaposlovanja
 • Poskusno delo
 • Kaj moram poleg plače zagotoviti  delavcu (dopust, regres …..)
 • Kako se določa plača
 • Razlika med  konkurenčno prepovedjo ter konkurenčno klavzulo
 • Kateri interni akti so obvezni in kateri so priporočljivi
 • Splošno o odpovedi pogodbe o zaposlitvi in drugih načinih prenehanja delovnega razmerja
 • Kakšne so delovnopravne obveznosti ob prenosu/prevzemu dejavnosti (npr. sin prevzame dejavnost od očeta)?
 • Ali moram biti kot podjetnik vključen v socialno zavarovanje in ali moram plačevati polne prispevke?
 • Ali je možna zaposlitev tudi v lastnem podjetju?
 • V katerih primerih lahko kot podjetnik uveljavim denarno nadomestilo na zavodu za zaposlovanje?
 
2. Sklop
ABC POSLOVNEGA PRAVA
Predavatelj:odvetnik Gregor Verbajs
 
Gospodarsko in statusno pravo
 • Pravnoorganizacijske oblike– osnovne značilnosti ter prednosti in slabosti
 • Pogoji za opravljane dejavnosti
 • Kaj zvem iz vpogleda v Poslovni register Slovenije
 • Trenutno aktualne finančne spodbude države (subvencije, plačilo prispevkov) pri odpiranju podjetja.
 • Pristojnosti inšpektoratov
 Pogodbeno pravo
 • Vrste pogodbenih razmerij
 • Pogoji za veljavno sklenitev pogodbe
 • Kako lahko zavarujem pogodbene obveznosti
 • Prenehanje pogodbenih obveznosti (pobotanje ali kompenzacija, odpust dolga, nezmožnost izpolnitve, zastaranje)
 Izvršilno pravo
 • Izvršba na podlagi verodostojne listine ali izvršilnega naslova
 • Izvršba na plačo
 Pravo varstva potrošnikov
 • Varstvo potrošnikov
 • Odgovornost za izdelek
 • Oglaševanje blaga in storitev
 • Garancija za brezhibno delovanje stvari
 • Pogodbeni pogoji
 • Prodaja blaga in opravljanje storitev
 Insolvenčno pravo
 • Osnovne značilnosti prisilne poravnave, stečaja, poenostavljene prisilne poravnave, stečaja fizične osebe
 
3. Sklop
ABC RAČUNOVODENJA
Predavateljica: Tadeja Bučar, svetovalka – specialistka za delovno področje davčnih zadev
 
Uvod v računovodstvo:
 • Temeljne računovodske predpostavke in kakovostne značilnosti računovodstva
 • Opredelitev in funkcije računovodstva
Računovodski izkazi – temeljni:
 • Bilanca stanja
 • Izkaz poslovnega izida
 • Povezanost med bilanco stanja in izkazom poslovnega izida
Osnove dvostavnega knjigovodstva in izjeme:
 • Konto / kontni načrt
 • Pravila dvostavnega knjigovodstva
 • Izjeme
Temeljne gospodarske kategorije v računovodstvu:
 • Sredstva
 • Obveznosti do virov sredstev (kapital in dolgovi)
 • Prihodki
 • Odhodki / stroški
 
4. Sklop
ABC DAVKOV
Predavateljica: Jasmina Malnar Molek,svetovalka – specialistka za delovno področje davčnih zadev
 
Davek na dodano vrednost (DDV)
 • Splošno o DDV
 • Kraj opravljanja transakcije
 • Davčna osnova in stopnja
 • Račun
 • Odbitek DDV
 • Posebne ureditve
 • Plačana realizacija
 • Davčno obdobje in davčne evidence
Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO)
 • Splošno o DDPO
 • Davčno priznani prihodki in odhodki
 • Davčne olajšave
 • Davčna osnova in stopnja
 • Davčni odtegljaj
 • Transferne cene
Zakon o dohodnini
 • Splošno o dohodnini
 • Vrste dohodkov, davčne osnove in stopnje
 • Dohodek iz dejavnosti
Davčne blagajne in VKR
 • Splošno o davčnih blagajnah
 • Zakonske zahteve
 • Postopek izmenjave podatkov
 • Vsebina računov
 • Vezana knjiga računov
 
5. Sklop
ABC TRŽENJA IN MARKETINGA
Predavateljica: Andreja Hosta, zunanja sodelavka OZS, računovodja in predavateljica
 
 • Pomen trženja
 • Sodobni trgi in dinamika sprememb
 • Iskanje informacij na trgu in njihovo razumevanje
 • Analiza in ocena priložnosti in nevarnosti, prednosti in slabosti
 • Tržno pozicioniranje
 • Tržne strategije
 
6. Sklop
ABC POSLOVANJA V TUJINI
Predavateljica: Zdenka Bedekovič, svetovalka - specialistka za poslovanje v tujini
 
Splošna predstavitev čezmejnega opravljanja storitev
 • Samostojni podjetniki brez zaposlenih
 • Podjetja in enoosebne družbe
 • Načini predstavitve na tujih trgih
Iskanje poslovnih partnerjev in sklepanje poslov s tujini partnerji
 • Evropska mreža (EEN projekt)
 • Bonitetna ocena poslovnega partnerja
 • Ostale posebnosti
Viri financiranja
 • Lastna sredstva
 • Evropska nepovratna sredstva
 • Tuja sredstva-krediti
 
Kotizacija za:
 • en sklop znaša 70,00 EUR za člane in 100,00 EUR za nečlane.
 • dva sklopa znaša 140,00 EUR za člane in 200,00 EUR za nečlane.
 • tri sklope znaša 200,00 EUR za člane in 290,00 EUR za nečlane.
 • štiri sklope znaša 260,00 EUR za člane in 380,00 EUR za nečlane.
 • pet sklopov znaša 310,00 EUR za člane in 460,00 EUR za nečlane.
 • šest sklopov znaša 310,00 EUR za člane in 460,00 EUR za nečlane.
 
Vse cene so brez DDV.
Vsak udeleženec prejme gradivo v obliki PowerPoint prezentacije.
 
 
Termini:
1. sklop: četrtek 12. 4. 2018 od 9.00 – 12.15
2. sklop: četrtek 12. 4. 2018 od 12.30 – 15.00
3. sklop: torek 17. 4. 2018 od 9.00 – 11.30
4. sklop: torek 17. 4. 2018 od 12.00 – 14.30
5. sklop: torek 24. 4. 2018 od 9.00 – 11.30
6. sklop: torek 24. 4. 2018 od 12.00 – 14.30
 

Prijava:

Prosimo, da izpolnite prijavo na dogodek (spodaj "prijava na dogodek") ali se prijavite po e-pošti na naslov jana.golic@ozs.si.

Plačilo kotizacije: Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, številka: 02013-0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 - davčna številka. Namen plačila: OTHR.

Prosimo, da potrdilo o plačilu pošljete na e-naslov jana.golic@ozs.si ali po faxu 01 50 54 373.

Pisne odjave poslane na jana.golic@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred dnevom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije. V primeru, da odjave ne sporočite, kotizacijo zaračunamo v celoti.

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Dodatne informacije: Jana Golić: jana.golic@ozs.si, 01 5830 553.

Vljudno vabljeni!