ŠOLA IZVRŠBE in NOVOSTI, ki jih v postopek prinaša novela ZIZ-L

Podatki o dogodku:

Kraj:
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana, učilnica

Datum in ura:
26.4.2018, 9:30 - 12:30

Kategorija:
Izobraževanja

Cena:Opis dogodka:

Statistika pravi, da je izvršba najpogostejši sodni postopek, zato je verjetnost, da se posameznik znajde v njej precej visoka. Ne glede na to, ali v postopku nastopate kot upnik, dolžnik ali izvrševalec sklepa, morate imeti osnovno znanje o postopku, saj so posledice napak v izvršbi hude in praviloma nepopravljive. Izvršba se hitro spreminja, z njo pa tudi sodna praksa, kar dodatno otežuje položaj uporabnikov tega postopka. 25. marca 2018 bo začela veljati sprememba Zakona o izvršbi in zavarovanju - novela ZIZ-L, že dvanajsta po vrsti. V postopek prinaša precej novosti, ki jih morate vsi, ki se z izvršbo srečujete poznati. Šola izvršbe je namenjena vsem, ki se z izvršbo srečujete pri svojem delu. S pomočjo konkretnih primerov bomo na jasen, pregleden in enostaven način osvojili pravila izvršilnega postopka in pomembnejših sprememb, ki jih prinaša novela. Pri vsaki spremembi bomo pogledali, kako bo vplivala na vaš položaj v postopku, kaj od nje lahko pričakujete, kako ravnati, da po nepotrebnem ne boste podaljševali postopkov, kaj v izvršbi lahko opravite sami in kdaj potrebujete odvetnika, ter vsa ostala vprašanja, na katera ne najdete odgovorov. Obsežno gradivo pripravljeno za udeležence Šole izvršbe (čistopis členov z označenimi spremembami, komentar sprememb, razpredelnice razlik med izvršbo na podlagi verodostojne listine in izvršilnega naslova, izvršilnih sredstev v izvršbi in pravnih sredstev), vam bo v pomoč, ko se boste z postopkom izvršbe in novostmi srečevali pri svojem delu.

Opis programa:

25. marca 2018 je začela veljati sprememba Zakona o izvršbi in zavarovanju - novela ZIZ-L, že dvanajsta po vrsti.
V postopek prinaša precej novosti, ki jih morate vsi, ki se z izvršbo srečujete poznati!

Šola izvršbe je namenjena vsem, ki se z izvršbo srečujete pri svojem delu. S pomočjo konkretnih primerov bomo na jasen, pregleden in enostaven način osvojili pravila izvršilnega postopka in pomembnejših sprememb, ki jih prinaša novela. Pri vsaki spremembi bomo pogledali, kako bo vplivala na vaš položaj v postopku, kaj od nje lahko pričakujete, kako ravnati, da po nepotrebnem ne boste podaljševali postopkov, kaj v izvršbi lahko opravite sami in kdaj potrebujete odvetnika, ter vsa ostala vprašanja, na katera ne najdete odgovorov. Obsežno gradivo pripravljeno za udeležence šole izvršbe (čistopis členov z označenimi spremembami, komentar sprememb, razpredelnice razlik med izvršbo na podlagi verodostojne listine in izvršilnega naslova, izvršilnih sredstev v izvršbi in pravnih sredstev), vam bo v pomoč, ko se boste z postopkom izvršbe in novostmi srečevali pri svojem delu.  

Program strokovnega izobraževanja:

Zaradi jasnosti, preglednosti in vpetosti sprememb v obstoječ postopek, bomo izvršbo predstavili po vsebinsko zaključenih celotah z opozorili na novosti in v povezavi s sodno prakso:

I. del: Izvršba na podlagi verodostojne listine in izvršilnega naslova
 • kašne so razlike med obema postopkoma in zakaj jih moramo poznati?
 • kaj se dogaja pred vložitvijo predloga na podlagi verodostojne listine, obveznost opominjanja dolžnika in pravilna reklamacija računa; kaj se dogaja pred vložitvijo izvršbe na podlagi izvršilnega naslova;
 • vsebina predloga za izvršbo in spremembe, ki jih v ta del postopka prinaša ZIZ-L;
 • pravila o vročanju sklepa o izvršbi;
 • realizacija sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine in izvršilnega naslova, kdaj se lahko izvršba realizira pred pravnomočnostjo - spremembe ZIZ-L;
 • pravna sredstva zoper sklep o izvršbi, najpogostejši ugovorni razlogi (dolg je zastaral, nisem pravi dolžnik, končan je bil postopek osebnega stečaja, dolg sem poravnal,…), postopek z ugovorom - spremembe ZIZ-L, na kaj mora biti pozoren upnik;  
II. del: Izvršilna sredstva v postopku izvršbe

Izvršilno sredstvo v postopku izvršbe je izbira načina oziroma vrste premoženja, iz katerega bo poplačana upnikova terjatv. V tem delu bomo pregledali pravila, ki veljajo pri najpogosteje izbranih izvršilnih sredstvih (izvršba na nepremičnine, plačo, denarna sredstva in premične stvari dolžnika), kako upnik izbere pravo sredstvo, kaj je kumulacija izvršilnih sredstev in zakaj izbira ni več v izključni pristojnosti upnika, posebnosti na katere morate biti pozorni pri posameznih sredstvih izvršbe, če ste upnik, dolžnik ali delodajalec;

Zaseg dolžnikove plače in denarnih sredstev na dolžnikovem transakcijskem računu:
 • kako upnik najde podatke o dolžnikovi zaposlitvi ali računu?
 • kdaj se lahko realizira sklep o izvršbi pred pravnomočnostjo, na kaj mora biti pozoren upnik in dolžnik, spremembe pravil o prilaganju izvršilnega naslova k predlogu za izvršbo;
 • kako mora ravnati delodajalec, ko prejeme sklep o izvršbi, odgovornost delodajlca za napake pri realizaciji sklepa o izvršbi, kako se jim delodajalec lahko izogne, pravna sredstva delodajalca v postopku izvršbe;
 • pregled prejemkov, ki so izvzeti iz izvršbe (101. člen ZIZ), prejemkov katerih zaseg je v izvršbi omejen (102. člen ZIZ) in sodna praksa, ki jo morate poznati za pravilno realizacijo sklepov o izvršbi;
 • spremembe, ki jih novela ZIZ-L prinaša prejemkih iz 102. člena ZIZ;
 • vzdrževani družinski člani, kdo so, kako ugotovimo ali je dolžnik res dolžan koga preživljati. Višina omejitve zasega dolžnikovih prejemkov zaradi dolžnosti preživljanja. Pravno sredstvo dolžnika v postopku, če delodajalec napačno izvršuje sklep o izvršbi - zahteva za odpravo nepravilnosti;
 • upravno administrativna prepoved in njen položaj v izvršbi;
 • vrstni red poplačila različnih sklepov v izvršilnem postopku;
Izvršba na premičnine dolžnika:
 • pravila postopka s prodajo dolžnikovih premičnin in spremembe, ki jih prinaša ZIZ-L;
 • izbira izvršitelja in poznavanje pravil o delu izvršitelja, najpogostejše težave upnikov povezane z delom izvršitelja, obračun stroškov za delo izvršitelja in nova pravila, ki jih prinaša ZIZ-L;
 • predmeti, ki so izvzeti iz izvršbe (79. člen ZIZ);
 • seznam dolžnikovega premoženja (31. člen ZIZ), informativni seznam dolžnikovega premoženja in novosti, ki jih v tem delu prinaša ZIZ-L, ter stroški ki nastanejo upniku;
 • dopustnost ugovora tretjega v primeru rubeža premičnine, ki ni last dolžnika. Kdo lahko vloži ugovor tretjega in spremembe, ki jih prinaša ZIZ-L;
 • odlog izvršbe in možnost obročnega odplačevanja dolga pri izvršitelju;
 • neuspešen in neizveden rubež, kot to določa ZIZ-L. Kaj mora vedeti upnik, da bo lahko ustrezno zavaroval svoj položaj, brez nepotrebnih dodatnih stroškov;
 • prodaja premičnin v postopku izvršbe, načini in pravila;
 • spletni iskalnik in spletna javna dražba;
Izvršba na nepremičnine dolžnika:
 • pravila postopka s prodajo dolžnikove nepremičnine, zakaj je ta postopek najbolj uspešen?
 • možnost dolžnika, da predlaga izvršbo z drugim sredstvom ali na drugo nepremičnino. Kaj v tem delu prinaša ZIZ-L in kaj sprembe pomenijo za upnika? Možnost sodišča, da samo določi drugo sredstvo izvršbe za poplačilo upnikove terjatve;
 • nova pravila o odlogu izvršbe pri prodaji dolžnikove nepremičnine, ki jih prinaša ZIZ-L. Položaj upnika in dolžnika po novih pravilih;
 • umik predloga za izvršbo s soglasjem dolžnika in posledice za upnika po noveli ZIZ-L;
 • ponovna ugotovitev vrednosti nepremičnine;
 • način prodaje nepremičnine v izvršbi, na kaj mora paziti kupec nepremičnine;
 • deložacija dolžnika iz prodane nepremičnine;
 • objava cenitvenega poročila na spletu, spletni brskalnik, spletna javna dražba in možnost kupca, da za nakup na javni dražbi pridobi kredit - novosti, ki bodo pozitivno vplivale na tek postopka;
Izvršba na nematerializirane vrednostne papirje in pregled sprememb, ki jih pri tem sredstvu uvaja novela ZIZ-L.

III. del: Pravna sredstva v izvršbi:
 
Izvršilni postopek pozna množico pravnih sredstev, ki se žal velikokrat uporabljajo za zavlačevanje postopka. Z novelo se je obseg pravnega varstva, ki ga dajejo pravna sredstva dolžniku, precej povečal. Pregledali bomo nabor pravnih sredstev v izvršbi in obsežne spremembe, ki jih v ta del prinaša ZIZ-L.
 • ugovor in pritožba;
 • ugovor tretjega;
 • ugovor po izteku roka;
 • revizija v postopku izvršbe;
 • razveljavitev potrdila o pravnomočnosti in izvršljivosti;
 • ugovor zoper pravno nasledstvo;
 • odlog izvršbe;
 • umik izvršbe;
 • zahteva za odpravo nepravilnosti

IV. del: Čezmejna zamrznitev računov:

Novela ureja postopek čezmejne zamrznitve računov dolžnikov. Pogledali bomo pravila, ki veljajo v tej vrsti zavarovanja upnikove terjatve, težave s katerimi se bo upnik srečal in kako se jih lotiti v postopku čezmejne zamrznitve računov.


Že ta kratek pregled pokaže, da je novela precej obsežna. Del sprememb bo gotovo pozitivno vplival na hitrost postopka, večji del le na položaj dolžnika. Poznavanja postopka, sodne prakse in sprememb vam daje možnost vsaj delnega nadzora nad postopkom, možnost realne ocene  položaja, možnost za poplačilo in vsaj približno oceno časa teka postopka, saj je za upnika tudi čas denar.  

Komu je namenjen seminar:
Seminar je namenjen vsem mikro, malim in večjim gospodarskim subjektom ter vsem ostalim, ki jih obravnavana tematika zanima. 

Predavatelj:
Predavala bo Maja Lajevec, rojena 16.8.1968 v Ljubljani, po izobrazbi diplomirana pravnica. Leta 2000 izvoljena za sodnico na Okrajno sodišče v Ljubljani, klasična izvršba, kjer je sodila  10 let. V tem času je veliko predavala izvršiteljem, odvetnikom, bankam in kolegom sodnikom o težavah v izvršilnih postopkih, predvsem tistih povezanih s hitro in nedomišljeno spremembo izvršilne zakonodaje in neenotne sodne prakse. V tem času je objavila precej strokovnih člankov in knjigo, priročnik za uporabo izvršbe. Leta 2009 jo je minister za pravosodje povabil v delovno skupino, ki je pripravljala spremembo stečajne zakonodaje. Povabljena je bila kot strokovnjak za izvršbo, saj je novela ZFPPIPP-C na novo uredila razmerje med stečajem in izvršbo. Leta 2009 je kandidirala na prosto sodniško mesto na specializiranem stečajnem oddelku na Okrožnem sodišču v Ljubljani in bila izbrana. Do leta 2013 je delala kot stečajna sodnica. Sodelovala je v skupinah, ki so pripravljale spremembe stečajne zakonodaje, objavila veliko člankov predvsem iz področja osebnega stečaja in odpusta obveznosti in razmerja med izvršbo in stečajem. Sodelovala je na Dnevih insolvenčnega prava, ki potekajo vsako leto januarja in veliko predavala. Leta 2013 je odšla v ZDA, kjer je ostala 3 leta. Opravila je licenco za notarja in za Car dealership. Po vrnitvi v Slovenijo se je povezala z Zavodom za varstvo potrošnikov, za katerega pripravlja serijo člankov o izvršbi, sodeluje z upravitelji, v projektu, ki ga vodita Pravna fakulteta in Fin-Tax-Lex v zvezi z e zakonodajo s področja insolvenčnih postopkov in še več.

Prijava:
Prosimo, da izpolnite spletno prijavo (spodaj) ali se prijavite po e-pošti na naslov jana.golic@ozs.si.

Plačilo kotizacije: Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, številka: 02013-0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 - davčna številka. Namen plačila: OTHR.

Prosimo, da potrdilo o plačilu pošljete na e-naslov jana.golic@ozs.si ali po faxu 01 50 54 373.

Pisne odjave poslane na jana.golic@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred dnevom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije. V primeru, da odjave ne sporočite, kotizacijo zaračunamo v celoti.

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Dodatne informacije: Jana Golić: jana.golic@ozs.si, 01 5830 553.

Vljudno vabljeni!