Zaključni račun za samostojne podjetnike in gospodarske družbe 2018

Podatki o dogodku:

Kraj:
OOZ Kamnik, Tomšičeva 11, 1240 Kamnik

Datum in ura:
24.1.2019, 9:00 - 13:00

Kategorija:
Izobraževanja, Dogodki OOZ

Cena:Opis dogodka:

Vabimo vas na delavnico, na kateri vas bomo seznanili s potrebnimi informacijami za pripravo zaključnega računa in vam predstavili novosti, ki jih morate poznati v letu 2019!

Opis programa:

»Računovodski in davčni obračun za samostojne podjetnike in gospodarske družbe za leto 2018«

Pred izdelavo računovodskega izkaza, davčnega obračuna in letnega poročila je potrebno izvesti notranje kontrole knjiženj poslovnih dogodkov ter uskladiti računovodske evidence in ekonomske kategorije z ustrezno davčno zakonodajo ter računovodskimi predpisi.
Na seminarju vas bomo opozorili na kaj morate biti pozorni pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2018. Seznanili vas bomo z davčnimi novostmi, ki nas čakajo v letu 2019 na področju ZGD-1 in SRS 2016.
 
 

TERMIN IN KRAJ IZVEDBE
četrtek, 24.1.2019 ob 9 uri, OOZ Kamnik, Tomšičeva 11, Kamnik
 
KRATKO IZ VSEBINE

 • Interni akti in predpisi ter kontrola evidentiranih poslovnih dogodkov
 • Vpliv metod vrednotenja premoženja na bilanco stanja in izkaz poslovnega izida
 • Oslabiti terjatve (insolventni postopki, neizterljivosti) ter njihov računovodski in davčni vidik
 • Oslabitve in odpisi zalog
 • Vodenje, vrednotenje in prodaja nepremičnin
 • Storitve izvajanja na nepremičninah v Sloveniji državah članicah EU ali tretjih državah
 • Davčno priznani, nepriznani in delno priznani prihodki in odhodki ter inventurne razlike
 • Razmejitev med stroški reprezentance, poslovnih daril, reklame, vzorcev, pogostitev in obdaritev zaposlenih
 • Davčni vidik stroškov dela, pogodb civilnega prava in bonitet zaposlenih
 • Pravilno oblikovanje rezervacij z računovodskega in davčnega vidika
 • Davčne olajšave za leto 2018 in njihov prenos ter pokrivanje davčne izgube in prenos nepokrite izgube
 • Odgovori na vprašanja ter diskusija

PREDAVATELJICA
doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., dolgoletna direktorica in svetovalka s področja financ in računovodstva, je samostojna podjetnica, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem. Je predavateljica na višjih in visokih strokovnih šolah ter fakultetah. Je izvajalka mnogih strokovnih seminarjev in delavnic,  pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke. Je urednica mnogih strokovnih publikacij s področja financ, davkov in računovodstva. Je članica komisije za preverjanje NPK knjigovodja, računovodja in organizator poslovanja.

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA
• samostojnim podjetnikom,
• zasebnikom,
• vodjem računovodskih služb,
• vodjem računovodskih servisov,
• računovodjem,
• knjigovodjem in
• vsem, ki sodelujejo pri izdelavi zaključnega računa.

 

POGOJI PRIJAVE, ODJAVE IN IZVEDBE PLAČILA
Na delavnico se prijavite preko spletne prijavnice, najkasneje en dan pred terminom izvedbe. Na podlagi vaše prijave vam bomo poslali podatke za izvedbo plačila, ki mora biti izvedeno pred izvedbo.
Morebitne odjave sprejemamo pisno, največ 3 dni pred dogodkom, sicer kotizacije iz organizacijskih razlogov ne moremo vrniti.
 
DODATNE INFORMACIJE
Mag. Barbara Jančar Rozman,
telefon: 01/ 8319 810, e-naslov: barbara.jancar@ozs.si